|  
دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
English  |   |   | 
 
  
      نام ونام خانوادگی : سعید سهرابی پور

      آدرس محل کار : ساختمان اداری طبقه دوم  ، دفتر ارتباط با صنعت - جامعه
     شماره تماس : 29-7630125 داخلی :2230