|  
دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
English  |   |   | 
 
نام ونام خانوادگی : محمدرضا حاج علی اکبری

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

آدرس الکترونیکی : bpj _ damavand@yahoo.com

آدرس محل کار : ساختمان شماره 2 - دفتر باشگاه پ‍وهشگران جوان

تلفن تماس : 29-76301225 داخلی 2413