|  
دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
English  |   |   | 
 
 معرفی مرکز فناوری اطلاعات :
  
   مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند یکی از مدیریت های معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه ، مسئول اجرای سیاست های انفورماتیکی دانشگاه می باشد .

    شرح وظایف و فعالیت های این مرکز شامل موارد زیر است :
 •   نظارت بر امور مرتبط بر فناوری اطلاعات
 •   پیشنهاد و نظارت بر حسن اجرای پروژه های مرتبط با IT
 •   نظارت بر شبکه  LAN و WAN دانشگاه و قراردادهای مرتبط با پهنای باند اینترنت دانشگاه و انتخاب Provider مناسب
 •  نظارت بر مراکز کامپیوترهای دانشگاه
 •  نظارت بر خرید تجهیزات شبکه ای و کامپیوتری دانشگاه
 •  نظارت بر امور کامپیوتری مرتبط با معاونت اداری - مالی از قبیل سیستم حقوق و دستمزد
 •  نظارت بر همکاری با واحد های حوزه معاونت آموزشی در زمینه تسریع در امر ثبت نام
 •  نظارت بر تهیه و طراحی سیستم های کامپیوتری مورد نیاز جهت تشکیل بانک اطلاعات آموزشی ،پژوهشی ، اداری ، پرسنلی و مالی دانشگاه
 •  نظارت بر وب سایت دانشگاه و دانشکده ها و تمامی مراکزی که دارای وب سایت هستند
 •  نظارت بر خدمات آموزشی و پژوهشی مرتبط با فناوری  اطلاعات جهت تامین منابع و درامد برای دانشگاه
 •  بررسی مستمر در زمینه تعیین کدهای مورد نیاز و تهیه مجموعه های کدگذاری سیستم های آموزشی ، پژوهشی ، اداری و مالی