|  
دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
English  |   |   | 
 
   مسئول و کارشناسان کتابخانه :
              مسئول : اعظم جعفرانی     تلفن تماس : 29-76301225 داخلی : 2513
               
             کارشناسان : 1 ) ابراهیم سلطان محمدی     تلفن تماس : 29-76301225 داخلی : 2515
                               

   محل کار : ساختمان اموزشی شماره 3 - طبقه همکف کتابخانه مرکزی واحد