|  
دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
English  |   |   | 
 
   مسئول و کارشناسان دفتر امور پژوهشی :

       مسئول :  فاطمه السادات موسوی    تلفن تماس : 29-76301225 داخلی : 2231   

       کارشناسان :  آرزو جنبشی     تلفن تماس : 29-76301225  داخلی : 2232         

                       
   محل کار : ساختمان اداری طیقه دوم ، دفتر امور پژوهشی