|  
دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
English  |   |   | 
 
اعضای شورای پژوهشی واحد :


                                                 1 ) جناب آقای دکتر حسن اسدالهی                              ........... رئیس شورای پژوهشی 
                                                 2 ) سرکار خانم مهندس اسداللهی                                ........... دبیر شورای پژوهشی
                                                 3 ) جناب آقای دکتر علی صادقی                                  ........... عضو شورای پژوهشی
                                                4 ) سرکار خانم دکتر لیلا فضلی                                    ........... عضو شورای پژوهشی
                                                5 ) سرکار خانم دکتر معصومه اولادیان                            ........... عضو شورای پژوهشی
                                                6 ) سرکار خانم دکتر شهرزاد خرم نژادیان                       ........... عضو شورای پژوهشی
                                                7 ) سرکار دکتر خانم میترا ضرابی                                 ........... عضو شورای پژوهشی