|  
دوشنبه 20 ارديبهشت 1400
English  |   |   | 
 
ردیف نام نام خانوادگی شماره تماس شماره داخلی سمت پست الکترونیکی آدرس
 1   دفتر معاونت پژوهشی واحد   -   76301193/76301225-29   2241   -      ساختمان اداری 
 2   مهدیه   اسداللهی   76301225-29   2243   مدیر پژوهش و فناوری      ساختمان اداری 
 3   فاطمه   موسوی   76301225-29   2231   مسئول دفتر امور پژوهشی      ساختمان اداری 
 4   آرزو   جنبشی   76301225-29   2232   کارشناس پژوهش      ساختمان اداری 
 5   بابک   علی عسگری   76301225-29   2230   دفتر ارتباط با صنعت      ساختمان اداری 
 6   اعظم   جعفرانی   76301225-29   2423   مسئول کتابخانه      مجتمع 3 
 7   ابراهیم   سلطان محمدی   76301225-29   2427   کارشناس کتابخانه      مجتمع 3 
 8   میثم   ایل بیگی   76301225-29   2237   کارشناس اداره فناوری اطلاعات      ساختمان اداری 
 9   سعیده   آقاهادی   76301225-29   2236   کارشناس اداره فناوری اطلاعات      ساختمان اداری 
 10   سعید   سهراپی پور   76301225-29   2722   مسئول آزمایشگاه ها      سوله کارگاهی 
 11   مهدیه   نادری   09102417042   فقط از طريق تلگرام   کارشناس امور پایان نامه ها   payannameh@damavandiau.ac.ir   مجتمع 1
(تماس فقط از طریق نرم افزار تلگرام ) 
 12   جواد   صابری پور   76301225-29   2723   کارشناس کارگاه برق      سوله کارگاهی 
 13   وحید   فارابی خانقاه   76301225-29   2721   کارشناس ازمایشگاه برق      سوله کارگاهی 
 14   محمدرضا   حاج علی اکبری   76301225-29   2413   مسئول باشگاه پزوهشگران جوان      مجتمع 2 (سلف) 
 15   امین   نوحی   76301225-29   2732   کارشناس کارگاه مکانیک      سوله کارگاهی 
 16   امیر   حاج امینی   76301225-29   2235   کارشناس اداره فناوری اطلاعات      ساختمان اداری 
 17   محمد   فضلی   09102417042   تماس فقط از طریق تلگرام   کارشناس امور پایان نامه ها   payannameh@damavandiau.ac.ir   مجتمع 1 :
(تماس فقط از طریق تلگرام ) 
 18   مجید   توکلی   76301225-29   2124   دفتر طرح و برنامه و بودجه      ساختمان اداری 
 19   ایمان   حیدری   76301225-29   2654   کارشناس آ‍مایشگاه برق      مجتمع 1 
 20   هدا   احمدی   76301225-29   2651   کارشناس سایت کامپیوتر      مجتمع 1